Vår integritetspolicy

Vi på GSAB anser att den personliga integriteten är mycket viktig. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi använder och behandlar de personuppgifter som samlas in. Vår policy gäller för alla typer av personuppgifter och data som vi samlar in genom de olika kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det kan t ex vara när en förfrågan görs, via ett personligt möte, telefonkontakt, e-mailkontakt eller övriga evenemang eller besök på någon av våra hemsidor.

Har du frågor kring detta så är du välkomna att kontakta ekonomi@gsab.se

Insamling och användning av information

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om följande:

 • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, företag som du är anställd av och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer gällande de produkter som du har köpt eller visat intresse för, alternativt levererat till oss.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.

Den information som vi samlar in och den information som du tillhandahåller oss, är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Övrig information är nödvändig för andra syften, som beskrivs härnäst.

Användning av information

 • Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
  Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller det företag som du representerar.
 • Att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
  Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller det företag som du representerar.
 • Att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
  Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller det företag som du representerar.
 • Att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
  Laglig grund för detta: Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
 • För att följa tillämplig lagstiftning såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.
  Laglig grund för detta: Följa tillämplig lagstiftning.

Säkerhet och integritet, tredjepartsinformation och utlämnande av information

För att kunna utföra vårt åtagande gentemot dig som kund så kan vi komma att dela information med tredje part så som leverantörer eller underleverantörer, som t ex namn, leveransadress etc. Vi vidtar alla rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt till tredje part.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, ingen personlig identifierbar information till utomstående parter utöver de som nämns ovan. Detta inkluderar inte heller betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in. Data sparas också så länge som det behövs för att vi skall kunna utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. All data behandlas inom EU/EES.

Cookies

På vår webbplats använder vi oss av cookies. Dessa förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas aldrig till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Om du vill avsluta din prenumeration

Vi använder din e-postadress som vi har registrerad för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc.
Om du inte längre vill ta emot den typen av meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje nyhetsbrev/e-postmeddelande.

Informationsbegäran och rättigheter

Vill du veta vilka personuppgifter vi har lagrade på dig går det bra att skicka en förfrågan till oss.
Du har rätt att få tillgång till din data och att verifiera den information vi har lagrad om dig. Du har även rätt att få din information rättad om det skulle finnas felaktigheter. Du har rätt att bli raderad ur våra register ifall data inte längre är nödvändig för det syfte som den samlades in för. Dock kan det finnas legala skyldigheter som gör att vi inte direkt kan radera data, t ex från bokförings- och skattelagstiftning. Skulle fallet vara så, blockeras data från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Samtycke

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats samt när du blir kund hos oss eller skickar en förfrågan.

Kontakta oss

GSAB har organisationsnummer 556188-3306 och vi har vårt säte i Stockholm. Kontakta oss på ekonomi@gsab.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om vår dataskyddspolicy.

Policyn är uppdaterad 2018.05.24

 

Our Privacy Policy

Here at GSAB, your personal privacy is very important to us. In our privacy policy, we explain how we use and handle the personal information that we collect. Our policy applies to all kinds of personal information and data that we collect through the various channels we use in our communications. This can, e.g., be when a request is made, via a personal meeting, telephone contact, e-mail contact or other event or visit to any of our home pages.

If you have any questions about this, you are welcome to contact ekonomi@gsab.se

Collection and Use of Information

When you get into contact with us, we may gather information on the following:

 • Personal and contact information – name, invoicing and delivery address, e-mail address, telephone number, company that employs you and your position in your company.
 • Information about products/services – details with regard to those products that you have purchased or in which you have shown an interest, or alternatively have supplied to us.
 • Financial information – any credits, liabilities or negative payment history.
 • Historical information – previous purchases, payment and credit history.

The information we gather and the information you provide us is necessary in order to enter into a contractual relationship with us. Other information is necessary for other purposes, as described below.

Use of Information

 • Confirming your identity and verifying your personal and contact details.
  Legal grounds for this: In order to carry out our contractual obligations toward you and the company that you represent.
 • In order to fulfil our obligations toward our customers and suppliers, as well as to provide our customers and other stakeholders with information, products and services.
  Legal grounds for this: In order to carry out our contractual obligations toward you and the company that you represent.
 • To ensure that the content is presented effectively for you and your department.
  Legal grounds for this: In order to carry out our contractual obligations toward you and the company that you represent.
 • To carry out risk analyses, prevent fraud and for risk management.
  Legal grounds for this: To follow the applicable legislation and other legitimate interests.
 • In order to follow the applicable legislation, such as acts concerning measures against money laundering and accounting laws.
  Legal grounds for this: To follow the applicable legislation.

Security and Privacy, Third-party Information and the Submission of Information

In order to be able to fulfil our commitments toward you as a customer, we may share information with third parties such as suppliers or subcontractors, e.g., names, delivery addresses etc. We take all reasonable technical, legal and organisational measures in order to ensure that the information is handled in a safe manner to third parties.

We do not sell, process, or in any other manner transfer personally identifiable information to outside parties beyond those mentioned above. This does not include trusted third parties that help us to run our website or our company, provided that these parties agree to keeping the information confidential.

We find that it is necessary to share information for the purpose of investigating, preventing or enacting measures against illegal activities, suspected fraud, situations that entail a potential risk to a person’s physical safety, a breach against our terms and conditions of use or other instances which the law requires.

How Long Do We Save the Information?

We save data for as long as it is necessary to serve the purpose for which the data are collected. Data are also saved as long as it is needed in order for us to be able to carry out our obligations and as long as it is required according to statutory storage periods, particularly with regard to accounting requirements.

Information Protection

We undertake a series of various security measures in order to protect your personal information. The computers/servers used to store personally identifiable information are stored in a safe environment. All data are handled within the EU/EEA.

Cookies

On our website, we make use of cookies. These improve access to our website and identify recurring visitors. Furthermore, our cookies improve user experience by saving and adapting to the user’s interests. Our use of cookies is never connected to personally identifiable information on our web site.

If You Want to Cancel Your Prescription

We use your e-mail address which we have registered in order to send information and updates regarding your order, newsletters, related product information etc.
If you no longer wish to receive these kinds of messages, you will find information on how to cancel your subscription at the end of each newsletter/e-mail message.

Information Request and Rights

If you would like to know what personal information we have saved about you, you can send us a request.
You are entitled to gain access to your data and to verify the information that we have saved about you. You are also entitled to have your information corrected if there are any errors. You have the right to be erased from our register if the data are no longer necessary for the purpose for which it was collected. However, there may be legal obligations that entail us not being allowed immediately to erase data, e.g., owing to accounting and tax statutes. If such is the case, the data are blocked from being used for purposes other than to meet such legal obligations.

Consent

You consent to our integrity policy by using our web page, and once you become a customer or send an enquiry.

Contact us

GSAB has corp. ID no. 556188-3306 and our registered office is in Stockholm. Contact us at ekonomi@gsab.se if you have any questions relating to how we process personal information or about our data protection policy.

The policy is updated as of 24 May 2018

Har du några frågor?

Vårt säljteam är alltid redo att hjälpa dig.

Ring 08-546 117 00 eller fyll i din e-post så kontaktar vi dig